Biyogaz Nedir ?

Biyogaz Nedir ?

2023-04-26

Biyogaz Nedir ?

BİYOGAZ TESİSİ KURULUMU, FAYDALARI, MALİYETLERİ

Türkiye enerji üretimine ihtiyaç duyan bir ülkedir. Türkiye’de enerji ihtiyacı büyük oranda ithalat ile karşılanmaktadır. Fosil yakıtların tükenmek üzere olduğu ve sera gazı emisyonlarının fazlasıyla arttığı günümüzde, yenilenebilir enerji kaynaklarına fazlasıyla ihtiyaç duymaktayız.

Türkiye’de 2021 yılında başlıca yenilenebilir kaynaklar olan; hidrolik kaynaklardan % 16,80, rüzgardan % 9,39, güneşten % 4,01, jeotermalden % 3,25 ve biyogazdan % 2,30 oranlarında elektrik üretilmiştir (Öztürk, H., 2022)

Enerji kaynaklarından biri olan biyogaz ülkemizde kurulum kapasitesi olarak güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisinden sonra gelen enerji kaynağıdır. Biyogaz ülkemizde yaygın olarak kullanılmasa da yenilenebilir enerjiye ihtiyaç duyulan bu günlerde tesis kurulumlarının artması gerekmektedir.

Biyogaz üretim tesisleri maliyet açısından rüzgâr ve güneş enerjisi kurulum maliyetlerinden düşük  ve  üretim kapasitesi daha fazladır. Bu nedenle biyogaz üretimi değerli olmaktadır.

BİYOGAZ NELERDEN ÜRETİLEBİLİR

Hayvancılık ile elde edilen atıklar, hayvan gübreleri, bitkisel atıklar, bahçe atıkları, yemek atıkları, endüstriyel atıklar, zirai atıklar, orman endüstrisinden elde edilen atıklar, deri ve tekstil endüstrisinden ele edilen atıklar, kağıt endüstrisinden elde edilen atıklar, gıda endüstrisi atıkları, sebze, tahıl, meyve ve yağ endüstrisinden elde edilen atıklar, şeker endüstrisi atıkları, evsel katı atıklar, atık su arıtma tesisi atıklarından biyogaz üretilebilir (http://www.soleaenerji.com/biyogaz-mikrobiyolojisi/#more-839)

BİYOGAZ OLUŞUMU

Biyogaz, organik atıkların (yüksek moleküllü protein, yağ, karbonhidrat ve selüloz gibi maddelerin) anaerobik fermantasyonu sonucunda daha küçük moleküllere (monosakkarit, amino asit, yağ asidi, su) dönüşmesiyle açığa çıkan, renksiz, kokusuz, parlak mavi alevle yanan ve diğer yakıtlara göre çevreye daha az zarar veren gazdır (Özbaşer, F., Erdem, E., 2013).

Havyan gübresi içindeki organik maddelerin anaerobik şartlarda mikroorganizmalar vasıtasıyla sindirilerek metan üretimi 3 kademede gerçekleşmektedir:

1-      Hidroliz Aşaması:

Birinci kademede çamur içindeki çözünür olmayan organik maddeler mikroorganizmaların salgıladığı ekstra selular enzimlerle çözünür hale dönüştürülür. Bakteriler; uzun zincirli kompleks karbon hidratları, proteinleri, yağları ve lipitleri kısa zincirli yapıya dönüştürürler. Bazı liftli organik maddeler çözünür hale dönüştürülemez. Dolayısıyla bu maddeler bioreaktörde birikebilir veya reaktörden bozunmadan çıkabilir. Su ve inorganik maddeler bioreaktörde değişmeden birikebilir veya reaktörden çıkabilir. Sindirilmemiş organik maddeler koku problemi oluşturur. Uzun zincirli polisakkaritler mono sakkkaritlere, proteinler peptidlere ve amino asitlere dönüşürler.  Selülöz ve lignin gibi kompleks maddeler zor hidrolize olurlar veya hiç hidrolize olmazlar. Bu tür maddelerin bozunma reaksiyon hızı çok düşüktür (Öztürk, M., 2017)

2-      Asit Oluşturma:

Asit oluşturucu bakteriler, çözünür hale dönüşmüş organik maddeleri asetik asit başta olmak üzere uçucu yağ asitleri, hidrojen (H2) ve karbondioksit (CO2) gibi daha küçük yapılı maddelere dönüştürürler. Bu bakteriler anaerobiktir. Asidik şartlarda büyürler. Asetik asit gibi uçucu yağ asit bakterilerinin büyümesi ve çoğalması için oksijene ve karbona ihtiyaçları vardır. Bakteriler, çözeltideki bağlı oksijeni kullanırlar. Asit oluşturucu bakteriler metan oluşturucu bakteriler için anaerobik şartlar oluştururlar. Uçucu yağ asitlerden başka asit bakterileri organik bileşikleri daha düşük moleküllü alkollere, organik asitlere, amino asitlere, karbon dioksite, hidrojen sülfüre ve esas miktarda metana dönüştürürler. Havasız reaktörlerin işletmeye alınması safhasında uçucu yağ asidi konsantrasyonun 1000-1500 mgHAC/lt‘den fazla olması istenmez. Asit üretim hızı metan üretim hızına göre daha büyüktür. Organik madde konsantrasyonundaki ani artışlar asit üretiminin artmasına ve pH düşmesine neden olur. Buda metan bakterileri üzerinde inhibasyon etkisi yapar. (Öztürk, M., 2017)

 

3-      Metan Oluşumu:

Metan oluşturucu bakteriler, asetik asitlerini parçalayarak ve/veya hidrojen (H2) ile karbon dioksitin (CO2) sentezi sonucu biyogaza dönüştürürler. Havasız şartlarda üretilen metanın yaklaşık %30’u hidrojen gazı ile karbondioksit gazından, %70’i ise asetik asit’in parçalanmasından oluşur. Tüm uçucu organik asitler ve çözünen organik bileşikler biyogaza dönüşmez. Bazı organik maddeler arıtılmadan deşarj olur. - 12 - Metan üretim süreci yavaştır. Havasız arıtmada hız sınırlayıcı safha olarak kabul edilmektedir. Metan oluşturucu bakterilerin kullanılabilecekleri besin maddeleri oldukça sınırlı olup bunlar asetik asit, hidrojen (H2) ve tek karbonlu bileşiklerdir. Sulu ortamlardaki dip çamurları ve evsel çamur, çürütme tesislerindeki CH4’in %70’i , asetik asitin metil grubundan, geri kalanı ise CO2 + H2’den üretilmektedir. Metan oluşturucu bakteriler asidojenik ve asetojenik bakterilerin aksine çevresel şartlara karşı çok hassastırlar. (Öztürk, M., 2017)

BİYOGAZIN KULLANIM ALANLARI

Biyogaz doğalgazın kullanım alanlarıyla paralel olarak kullanılabilen bir enerji kaynağıdır. Biyogaz kullanım alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir,

1.      Doğrudan yakarak ısınma ve ısıtma,

2.      Motor yakıtı olarak kullanımı suretiyle ulaşım,

3.      Türbin yakıtı olarak kullanımı ile elektrik üretimi,

4.      Yakıt pillerinde kullanımı,

5.      Mevcut doğalgaza katılarak maliyetlerin düşürülmesi,

6.      Kimyasal maddelerin üretimi sırasında biyogaz kullanımı.

BİYOGAZ TESİSLERİNİN FAYDALARI

 Hayvansal atıklardan anaerobik arıtımla biyogaz üretiminin avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Biyogaz dan elde edilen biyometanı elektrik üretiminde ve ısıtma sistemlerinde kullanabilirsiniz.

2. Biyogaz üretiminden sonra kalanlar atık gübre olarak kullanılabilir. Biyogaz üretiminden sonra elde edilen gübre daha kolay kullanılabilir gübredir.

 3. Küresel ısınmanın en önemli etkeni olan sera gazları emisyonun  azaltılmasını sağlar.

4, Ülkemizin dışarıya olan enerji maliyetlerini azaltacaktır.

BİYOGAZ TESİS MALİYETLERİ  

2022 Yılı 500 kw elektrik enerjisi üretimi için;

Biyogaz tesis maliyeti yaklaşık 930.000$ ,

Jeotermal tesis maliyeti yaklaşık 1.300.000 $

 

KAYNAKÇA

LAMBERT Academic Publishing, Causani, 2022

ÖZTÜRK, H. Türkiye’de Yenilenebilir Enerji: Kaynakları-Potansiyeli-Elektrik Üretimi,

ÖZBAŞER, F.T, ERDEM.E, Biyogaz Üretimi Ve Kullanımı, Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2013, 53 (2) 115-124

ÖZTÜRK, MUSTAFA, Hayvan Gübresinden Biyogaz Üretilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara, 2017.

http://www.soleaenerji.com/biyogaz-mikrobiyolojisi/#more-839 (Erişim Tarihi: 25.09.2022)

https://biyogazder.org/biyogaz-enerjisi/ (Erişim Tarihi : 18.08.2022)

 

 

İletişim Bilgileri
Çalışma Saatleri

Pzt. Cmt. 09:00 - 18:00

Çalışma Saatleri

Yıldırım Beyazıt Mh. Aşık Veysel Bulvarı E.Ü. TGB İdare ve Kuluçka Merkezi 4. Blok No:67/3 İç Kapı: 10 Melikgazi /Kayseri